جدید ترین مطالبوقت رفتن

 

 

خداحافظ محبوب من 

وقت رفتن است 

و این هواپیمای لعنتی لحظه ای دیرتر نمیپرد 

و این گریه های فرو نریخته سرازیر نمیشوند 

خداحافظ محبوب من 

دیگر وقت رفتن است 

و هیچ نگاهی جز نگاه تو گرمم نمیکند 

پس چرا نگاهم نمیکنی؟

نه دیگر وقت رفتن است 

و میدانم هیچ وقت نمیبینمت 

خداحافظ محبوب من